Αναβάθμιση συστήματος Τηλεμετρίας για ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικού ισοζυγίου και ενεργειακού αποτυπώματος της ΔΕΥΑ Πάρου

  • Χρηματοδότηση:Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» + ΔΕΥΑΠ
  • Προϋπολογισμός: 2.938.800 €

Το έργο αφορά:

στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕΥΑ Πάρου (με την προσθήκη κατάλληλου νέου εξοπλισμού και λογισμικού) ώστε να γίνει βελτιστοποίηση της διαχείρισης του υδατικού ισοζυγίου, να επεκταθούν οι δυνατότητες του με νέες εφαρμογές αυτοματισμού, να εγκατασταθούν νέα αισθητήρια και σταθμοί και τελικά να επιτευχθεί επιπλέον μείωση των απωλειών νερού αλλά και του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

Αναλυτικότερα, αφορά στην προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών (inverters) για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας και την ενσωμάτωση τους στο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου.

Ταυτόχρονα θα γίνει και η προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον ψηφιακών παροχομέτρων και ψηφιακών μετρητών πίεσης σε διάφορους καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου, ώστε να δημιουργηθεί ένα ακόμη πιο πλήρες σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης του υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου απωλειών.

Εντός των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης θα εγκατασταθούν επιπλέον Σταθμοί Ελέγχου που θα μετράνε συνεχώς την ποιότητα του νερού στο δίκτυο, σε συνέχεια των υφιστάμενων που ήδη υπάρχουν, (10 νέα σημεία) ενώ θα δημιουργηθούν και 5 νέοι Σταθμοί αυτόματης Διαχείρισης (PRV) της πίεσης και της παροχής στις εισόδους των αντίστοιχων κλειστών υδραυλικών ζωνών (DMA).

Με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις συνολικά σε πενήντα εννέα (59) σημεία των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πάρου (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές και σημεία εσωτερικού δικτύου ύδρευσης).Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς καθώς και τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα.

Τέλος, θα δημιουργηθεί σε ευρεία κλίμακα ένα σταθερό ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας LoraWan, με τοποθέτηση ειδικών κεραιών εξοπλισμού και λογισμικού, μέσω του οποίου θα γίνεται η αυτόματη συλλογή των μετρήσεων από όλα τα έξυπνα υδρόμετρα που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΥΑΠ σε ένα μεγάλο τμήμα των καταναλωτών (περίπου 8.500 υδρόμετρα). Πέρα από τους έξυπνους υδρομετρητές, στο δίκτυο αυτό θα μπορούν να συνδέονται και οποιαδήποτε άλλα αισθητήρια και όργανα μέτρησης εγκαταστήσει μελλοντικά η ΔΕΥΑΠ, αλλά και ο Δήμος Πάρου ή Πολιτική Προστασία για πιθανές εφαρμογές Smart Cities.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί επιπλέον εξοικονόμηση νερού, αλλά και εξοικονόμηση Ενέργειας με μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της ΔΕΥΑΠ. Παράλληλα όμως, θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο σύστημα Τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΠ με νέες δυνατότητες και hardware, διασφαλίζοντας για πολλά χρόνια την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία, αυτού του κρίσιμου συστήματος για το αντικείμενο δραστηριότητας της ΔΕΥΑΠ.