ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ – ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

  • Χρηματοδότηση:ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Προϋπολογισμός: 950.000€

Το έργο αφορά:

Το παρόν έργο, πρώτο υποέργο της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ», αφορά την κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς του νερού της μονάδας αφαλάτωσης Παρασπόρου προς την Αλυκή, τον Κάμπο και την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Το νέο δίκτυο, εκτός από τις επεκτάσεις και την εγκατάσταση νέων σωληνώσεων, προβλέπει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών επί της επαρχιακής οδού Κάμπου-Αλυκής. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αγωγούς P.V.C. διαφόρων διατομών, κυρίως Φ63, ονομαστικής αντοχής 10 ατμοσφαιρών, που έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια και πλέον χρήζει αντικατάστασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού. Έτσι, παρόλο που η νέα μονάδα αφαλάτωσης του Παρασπόρου έχει τη δυναμικότητα να τροφοδοτήσει με νερό και την περιοχή της Αλυκής, αυτή την στιγμή το υφιστάμενο δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί εξαιτίας των παλαιών αγωγών που είναι πολύ μικρής διατομής και παράλληλα παρουσιάζουν πολλές διαρροές.
Ο νέος αγωγός θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει με νερό της μονάδας αφαλάτωσης, η οποία ξεκίνησε της λειτουργία της πρόσφατα, μέσω και της δεξαμενής Αγίου Αρσενίου, όλη την Αλυκή και την περιοχή του Αεροδρομίου, ενώ θα μπορεί να υδροδοτήσει και την περιοχή της Αγκαιριάς, εξυπηρετώντας ουσιαστικά όλη την Δυτική Πάρο.

Η κατασκευή αυτού του νέου δικτύου υδροδότησης κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:
• Ο υπάρχον αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από επικαθήσεις, που οφείλονται στη χημική σύσταση του ύδατος. Οι ιδιαίτερα αυξημένες εμφράξεις οφείλονται στην σκληρότητα του νερού, το οποίο περιέχει μεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου, σε συνδυασμό με τον τρόπο μεταφοράς του προς την κεντρική δεξαμενή, την μεσολάβηση πολλών αντλιοστασίων και την αυξημένη ταχύτητα του νερού στους αγωγούς. Οι επικαθίσεις είναι πια τόσο έντονες που ο αγωγός Φ63 σε πολλά σημεία είναι τελείως φραγμένος, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα επάρκειας και χαμηλής πίεσης στους κατοίκους της περιοχής.
• Λόγω παλαιότητας του αγωγού παρουσιάζονται συνεχώς βλάβες με θραύση σωλήνων και διαρροές, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού. Παράλληλα, η αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών έχει πολύ υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς απαιτεί πια πολλά υλικά, ανθρώπινους πόρους και μηχανήματα.
• Η συχνή παρουσία προσωπικού, οχημάτων και υλικών της Υπηρεσίας επί του συγκεκριμένου κεντρικού οδικού άξονα, δημιουργεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και ενέχει κινδύνους για πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των αποκαταστάσεων.
• Ο αγωγός διανομής που θα τοποθετηθεί, θα δίνει τη δυνατότητα για επέκταση του δικτύου και ύδρευση περιοχών που μέχρι τώρα δεν είχαν νερό. Επίσης, θα καλύψει για αρκετά χρόνια τις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή είναι πολύ έντονη και με τις υφιστάμενες υποδομές είναι αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση.
• Αυτή τη στιγμή η ευρύτερη περιοχή τροφοδοτείται από τρεις γεωτρήσεις στην περιοχή της Αγκαιριάς. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης του δικτύου της Αλυκής με το δίκτυο αφαλάτωσης θα υπάρχει σίγουρη και συνεχής ύδρευση της Δυτικής Πάρου, ακόμα και κατά την διάρκεια βλάβης του ενός ή του άλλου δικτύου. Επίσης, θα γίνεται σωστότερη διαχείριση των γεωτρήσεων και της αφαλάτωσης ανάλογα με τις ανάγκες της κατανάλωσης, που αυξάνονται κατακόρυφα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι με το παρόν έργο θα υπάρξει βέλτιστη αξιοποίηση των μονάδων αφαλάτωσης του Παρασπόρου και των λοιπών του συνοδών έργων που υλοποιήθηκαν πρόσφατα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.