Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Δρυού

  • Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
  • Προϋπολογισμός: 275.000€

Το παρόν έργο αφορά στην αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δρυού. Το δίκτυο ύδρευσης του Δρυού αποτελείται από αγωγούς P.V.C. διαφόρων διατομών (Φ110, Φ160 κ.α.), αλλά και μεταλλικούς σιδηροσωλήνες, το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν από περίπου 30 χρόνια και πλέον χρήζουν αντικατάστασης.
Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:
• Οι υπάρχοντες αγωγοί παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από επικαθίσεις που οφείλονται στη χημική σύσταση του ύδατος. Οι ιδιαίτερα αυξημένες εμφράξεις οφείλονται στην σύσταση του νερού, το οποίο περιέχει μεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου.
• Λόγω παλαιότητας του αγωγού παρουσιάζονται συνεχώς βλάβες με θραύση σωλήνων και διαρροές, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού. Παράλληλα, η αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών έχει πολύ υψηλό κόστος σε υλικούς, ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους.
• Το υπάρχον δίκτυο περνάει μέσα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στην πρόσβαση του προσωπικού της επιχείρησης για συντήρηση, καθώς και από το γεγονός ότι δημιουργούνται προστριβές με τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια και να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Για τους παραπάνω λόγους είναι επιβεβλημένη η κατασκευή νέου δικτύου που θα διέρχεται από κοινόχρηστους οδούς.
• Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η τροφοδοσία της δεξαμενής «Τζάνε» (και συνεπώς η εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Δρυού) από τις γεωτρήσεις του Αγίου Ιωάννη και «Μουγγού» και έτσι επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του νότιου τμήματος του νησιού .
• Η εκτός σχεδίου περιοχή πάνω από το Δρυό τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη με τη συνεχή κατασκευή ξενοδοχείων και πολυτελών κατοικιών και έτσι κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή νέου αγωγού διανομής που θα εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη περιοχή από τη δεξαμενή «Τζάνε» καλύπτοντας τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις σε υδατικά αποθέματα.