ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: Προστασία δημοτικού αποχετευτικού δικτύου Πάρου

Προστασία δημοτικού αποχετευτικού δικτύου ΠάρουΤα απορριπτόμενα στο δίκτυο αποχέτευσης λίπη, έλαια και στερεά απόβλητα τροφίμων, αποτελούν σημαντικής κλίμακας περιβαλλοντικό και διαχειριστικό πρόβλημα με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα δίκτυα λυμάτων, τα αντλιοστάσια, όσο και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους. Επιπλέον, τα λίπη και έλαια σχετίζονται με εμφράξεις αγωγών που μπορεί να οδηγήσουν σε υπερχειλίσεις υπονόμων με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η απόρριψη υπολειμμάτων τροφών, λιπαρών ουσιών και ελαίων στο αποχετευτικό δίκτυο προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο (όπως κατακαθίσεις, στενώσεις, εμφράξεις αγωγών, λειτουργικά προβλήματα στις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων), ενώ ευθύνεται και για την παρουσία εντόμων και τρωκτικών (κατσαρίδες, ποντίκια, κτλ) στα φρεάτια. Παράλληλα, η παραπάνω λανθασμένη πρακτική, προκαλεί δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση στη ΔΕΥΑΠ για την αποτελεσματική συντήρηση του δικτύου και λειτουργία των Βιολογικών καθαρισμών. Μεγάλες ποσότητες από τις παραπάνω κατηγορίες αυξάνουν πολύ το εισερχόμενο οργανικό φορτίο που «καλείται» κάθε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων να μειώσει ώστε να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον. Το κόστος είναι κυρίως ενεργειακό αλλά προκαλεί και έντονη καταπόνηση – φθορά του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού αποχετευτικού δικτύου, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της ΔΕΥΑΠ και την αποφυγή ρύπανσης του υδάτινου αποδέκτη, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εισερχόμενα υγρά απόβλητα όλων των επιχειρήσεων του νησιού να προσομοιάζουν το δυνατό στα οικιακά υγρά απόβλητα.

Έτσι, η ΔΕΥΑΠ θα πραγματοποιήσει στο διάστημα μεταξύ 30/5 και 10/6 επισκέψεις στις επιχειρήσεις εστίασης του νησιού με σκοπό τη διερεύνηση των μέτρων προστασίας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις εστίασης -ως οφείλουν βάσει κανονιστικών διατάξεων και νομοθετικού πλαισίου- για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου, από την απόρριψη αποβλήτων λιπών, ελαίων, λιπαρών ουσιών και αποβλήτων στερεών τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που παράγουν απόβλητα μαγειρικών λιπών οφείλουν:
– Να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια πριν αυτά εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν.
– Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς.
– Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων.
– Να τηρούν στο αρχείο καθαρισμού (συμβάσεις, παραστατικά) και λοιπά στοιχεία που να τεκμαίρουν την εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων.
– Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα.

Τα παραπάνω αναφέρονται ρητά στην εν ισχύ νομοθεσία ΦΕΚ 2161Β/23.6.2017, στα άρθρα 7 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829.

Στόχος όλων πρέπει να είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.

Η σωστή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης είναι βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της υγιεινής σε δημόσιους χώρους, τη διατήρηση του αισθητικού κάλλους και τη διασφάλιση των όρων βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού και αποτελούν μόνιμη μέριμνα του Δήμου Πάρου, της ΔΕΥΑΠ, αλλά και των φορέων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.