Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

  • Χρηματοδότηση:«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
  • Προϋπολογισμός:999.500,00€ + ΦΠΑ

Το έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό τη τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και την αξιοποίηση τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» αφορά στη βελτίωση της λειτουργίας της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που βρίσκεται στην περιοχή της Παροικίας στο νησί της Πάρου και στον γενικότερο εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της Εγκατάστασης με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων για αστική και περιαστική χρήση και άρδευση χωρίς περιορισμούς.
Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών που ήδη έχει υλοποιήσει η Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου για την επίτευξη της απαιτούμενης ωριμότητας του έργου, περιλαμβάνεται η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών:
• Μελέτη Σκοπιμότητας με τίτλο «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού από το ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας» η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου (αρ. απ. 19/2011).
• Τεχνική προμελέτη με τίτλο «Προμελέτη έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίησή τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς», η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου (αρ. απ. 43/2015, ΑΔΑ: Ω51ΗΟΡΓΠ-9ΝΔ).
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. ΒΙΟ. ΚΑ. Παροικίας Πάρου», η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου (αρ. απ. 84/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΩΟΡΓΠ-ΞΚΝ).

Σε συνέχεια της διαβίβασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και σε όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και κατόπιν των θετικών εισηγήσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων, εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του προτεινόμενου έργου σύμφωνα με το υπ. αρ. 45376/28-07-2017 έγγραφο της (ΑΔΑ: 6Μ5ΕΟΡ1Ι-ΨΤ8) με θέμα «Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος της και Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αρ. απ. 39162/94/27-4-1995 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. για λειτουργία «Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πάρου που βρίσκεται στη θέση Τηλέγραφος Παροικίας» όπως Ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 16552/25-9-2006 Απόφαση Γ.Γ. Π.Ν.Α. και παρατάθηκε αυτοδίκαια σε ισχύ με την με αρ. πρωτ. οικ. 18245/ 11-03-2016 Απόφαση του Γ.Δ. Α.Δ.Α., λόγω έργων βελτίωσης – αναβάθμισης, αλλά και για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία».
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, εγκρίνεται η υλοποίηση όλων των προτεινόμενων παρεμβάσεων στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης τριτοβάθμιας επεξεργασίας ώστε μέρος της ημερήσιας παραγόμενης παροχής επεξεργασμένων λυμάτων να οδηγείται στη μονάδα προχωρημένης επεξεργασίας όπου και θα γίνεται προχωρημένη τριτοβάθμια επεξεργασία με μονάδα υπερδιήθησης (ultrafiltration UF) δυναμικότητας 200m3/ημέρα με δυνατότητα επέκτασης σε 400m3/ ημέρα.

Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων