Κύρια πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Καταχώρηση Βλάβης