ΕΣΠΑ 2014-2020

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΠΟΝΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

  • Χρηματοδότηση:ΕΣΠΑ 2014-2020-ΠΝΑ
  • Προϋπολογισμός: 740.000€

Το έργο αφορά:

Το δημοπρατούμενο έργο αφορά την κατασκευή των συνοδών έργων για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης 2.500 m3/h με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης στη θέση «Πέπονας» Παροικίας στο νησί της Πάρου. Στην παραπάνω θέση έχουν ήδη εγκατασταθεί από το Δήμο Πάρου, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησία του έκτασης 8.321,00 m2: α) δύο φορητές μονάδες αφαλάτωσης με την μέθοδο της αντίστροφη όσμωσης, δυναμικότητας 1.250 m3/ημέρα πόσιμου νερού έκαστη, β) τέσσερις δεξαμενές (δύο για την τροφοδοσία θαλασσινού νερού και δύο για την αποθήκευση του καθαρού νερού), χωρητικότητας 200 m3 έκαστη, σε ειδικά διαμορφωμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης έχουν κατασκευαστεί από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.): α) τέσσερις γεωτρήσεις άντλησης (από τις οποίες οι τρεις έχουν βάθος τελικής σωλήνωσης 92 m και μία έχει 60 m), και β) Το τμήμα ΑΒΓ του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού διατομής Φ250, μήκους 410 m περίπου (από το όριο του οικοπέδου έως το συλλέκτη των γεωτρήσεων, σχέδιο ΥΔΡ-2).

Τα συνοδά τεχνικά έργα που θα κατασκευαστούν με την παρούσα μελέτη είναι :
• Το τμήμα ΑΑ0 του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού διατομής Φ250, PN16, PE μήκους 40 m περίπου (σχέδιο ΥΔΡ-2).
• Αγωγός Φ125, ΡΝ16, PE συνολικού μήκους 50m, τμήμα ΓΦ1…4 (από το συλλέκτη των γεωτρήσεων μέχρι το φρεάτιο των γεωτρήσεων Γ1….4 και αφορά την οριζόντια διαδρομή συνολικά των 4 γεωτρήσεων σχέδιο ΥΔΡ-7).
• Αγωγός Φ125, PN16, PE (High Density Polyethylene Pipes –PEAD) συνολικού μήκους 64m, τμήμα Φ1…4 Κ1…4 (από το φρεάτιο των γεωτρήσεων Φ1….4 μέχρι την στάθμη άντλησης των γεωτρήσεων διασύνδεση των γεωτρήσεων και αφορά την κατακόρυφη διαδρομή συνολικά των 4 γεωτρήσεων σχέδιο ΥΔΡ-8).
• Αγωγός διάθεσης άλμης διατομής Φ250, PN10, PE μήκους 365 m περίπου που θα αποτελείται από χερσαίο τμήμα 265 m περίπου και υποθαλάσσιο τμήμα 100 m περίπου που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα. (σχέδια ΥΔΡ-3, ΥΔΡ-4).
• Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού PE διατομής Φ225 PN 16, μήκους 80 m περίπου από το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού έως το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στο όριο του αγροτεμαχίου (Σχέδιο ΥΔΡ-1).
• Τα φρεάτια (γεωτρήσεων, ελέγχου γεωτρήσεων, φρεάτιο συλλέκτη θαλασσινού νερού), o συλλέκτης θαλασσινού νερού, τα υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου και ασφαλείας.
• Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια (αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, αντλιοστάσιο άλμης αντλιοστάσιο πόσιμου νερού).
• Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού ισχύος 800 KVA
• Τους ηλεκτρολογικούς πίνακες κίνησης τύπου «πίλλαρ» των αντλιοστασίων και όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρών ρευμάτων και αυτοματισμού και ελέγχου) για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων αφαλάτωσης.
• Περιμετρική δεντροφύτευση, περίφραξη, μεταλλικές εσχάρες συλλογής όμβριων υδάτων.