Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κρωτήρι Δ.Κ. Πάρου

  • Χρηματοδότηση:Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑΠ
  • Προϋπολογισμός:4.410.000 €

Το έργο αφορά:

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, αρχικής δυναμικότητας 2.000m³/ημέρα, με δυνατότητα επέκτασης στα 5.000m³ ημερησίως στο μέλλον. Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:

  • Τα έργα υδροληψίας μέσω γεωτρήσεων πλησίον της θάλασσας, σε αδειοδοτημένο σημείο στην περιοχή του Αγ. Φωκά, μαζί με τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς του θαλασσινού νερού στο γήπεδο της μονάδας αφαλάτωσης.
  • Τη μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης και τις κτηριακές εγκαταστάσεις.
  • Το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού με τον αγωγό μεταφοράς προς υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης σε απόσταση 2.800m.
  • Τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.

Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει εντός ιδιόκτητου οικοπέδου 78 στρεμμάτων της ΔΕΥΑΠ στο Κρωτήρι, δίπλα στον Βιολογικό Καθαρισμό Παροικιάς. Το πρόσφατα κατασκευασμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 500kW θα καλύπτει τουλάχιστον το 40% των αναγκών της νέας μονάδας σε ενέργεια, εξασφαλίζοντας την οικονομική λειτουργία και το χαμηλό κόστος παραγωγής. Να σημειωθεί ότι η νέα εγκατάσταση δεν θα υλοποιηθεί με προκατασκευασμένα container, αλλά θα διαθέτει κανονικά κτήρια από σκυρόδεμα, οδοποιία και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εύρυθμη λειτουργία της.

Το διαθέσιμο νερό, πέραν της βοήθειας στα δίκτυα της Παροικιάς, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού, από Κρωτήρι και Καλάμι, μέχρι Καμάρες και Κολυμπήθρες. Επίσης με την ανακατασκευή και των κεντρικών δικτύων της περιοχής που προγραμματίζεται, θα μπορέσει να αποτελέσει σημαντική βοήθεια για την Νάουσας και τον Αμπελά! Παράλληλα, πέραν της προφανούς συμβολής στην κάλυψη αναγκών επάρκειας νερού, η νέα μονάδα θα δώσει μόνιμη λύση στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή με εμφράξεις αγωγών λόγων επικαθήσεων ανθρακικού ασβεστίου.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι με την ολοκλήρωση και αυτού του έργου, η ΔΕΥΑΠ επιτυγχάνει να συγκεντρώσει σε ένα στρατηγικό σημείο ένα σύνολο κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων. Πρακτικά θα είναι ένα Πρότυπο Περιβαλλοντικό Πάρκο, μοναδικό για τα ελληνικά (και όχι μόνο) δεδομένα, το οποίο θα περιλαμβάνει:
1) Μονάδα αφαλάτωσης για την παραγωγή πόσιμου νερού
2) Εκσυγχρονισμένο Βιολογικό Καθαρισμό για τον σωστό καθαρισμό των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής.
3) Μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας για την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού για επανάχρηση και απεριόριστη άρδευση.
4) Φωτοβολταϊκό Πάρκο 500kW για την κάλυψη μεγάλου μέρους των ενεργειακών αναγκών των παραπάνω εγκαταστάσεων
5) Πρότυπο ελαιώνα σε έκταση 12 στρεμμάτων όπου έχει γίνει εδαφοβελτίωση με compost που παράχθηκε από την λάσπη του Βιολογικού Καθαρισμού και ο οποίος θα ποτίζεται με το ανακυκλωμένο νερό.