Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου

  • Χρηματοδότηση:«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
  • Προϋπολογισμός:1.960.000,00€ + ΦΠΑ

Η πράξη «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» αποσκοπεί στην εγκατάσταση σταθμών ελέγχου και παρακολούθησης σε επιλεγμένες θέσεις του υφιστάμενου δικτύου. Η παρούσα πράξη σκοπό έχει την βελτιστοποίηση στις επιλεγμένες ζώνες υδροδότησης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάρου οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό μη ανταποδοτικού νερού με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση πίεσης, τη σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου και παράλληλα την εξασφάλιση της ποιότητας μέσω της εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και διαχείρισης πίεσης και υπέρβασης των ορισθέντων τιμών φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού.
Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος του νερού. Επιπλέον των παραπάνω με το σύστημα επιτυγχάνονται τα εξής:
Κατάρτιση και συνεχής παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου
Εξελιγμένη διαχείριση της πίεσης στις εισόδους των DMA’s
Αυτοματοποιημένη καταμέτρηση των καταναλώσεων στο εσωτερικό δίκτυο και σε όλες τις απολήξεις αυτού (τελικοί καταναλωτές) με σκοπό τη μείωση της υποεγγραφής του μετρητικού συστήματος, τον εντοπισμό κακόβουλων ενεργειών και λαθροληψίας νερού και την εγκατάσταση ενός δυναμικού μηχανισμού άμεσου εντοπισμού διαρροών, θραύσεων κλπ
Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου
Άμεσος και ενεργός εντοπισμός διαρροών μέσω των Φορητών Σταθμών Ελέγχου
Παρακολούθηση της καταλληλότητας του νερού μέσω Φορητού εξοπλισμού
Μέσω της εν λόγω πράξης, ο Δήμος Πάρου ως Αναθέτουσα Αρχή και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) ως Κύριος της πράξης, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές. Θα γίνει ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται μέχρι στιγμής και αφορούν:
Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης.
Τον περιορισμό των διαρροών στο δίκτυο διανομής με την συνεχή παρακολούθηση του ισοζυγίου ύδατος.
Τη διαφύλαξη και διατήρηση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα και της ποιότητας του προσφερόμενου νερού, αποφεύγοντας φαινόμενα και συνθήκες υπεράντλησης υπογείων υδάτων, με σκοπό την αποφυγή της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα με υφάλμυρο νερό.
Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση.
Την διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλισκόμενου νερού.
Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.
Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.
Με την υλοποίηση της πράξης η Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου απωλειών, υδατικού ισοζυγίου και ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του νερού, που θα του επιτρέψει να:
έχει συνεχή εποπτεία και εικόνα του υδατικού ισοζυγίου, να επεμβαίνει άμεσα και να λαμβάνει στατιστικά στοιχεία και υδρολογικά δεδομένα με στόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό και την ιεράρχηση των μελλοντικών επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης,
διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, μειώνοντας το αντλούμενο νερό, ελέγχοντας τη στάθμη των δεξαμενών και περιορίζοντας τις διαρροές,
προβλέπει ενδεχόμενες αστοχίες του συστήματος ύδρευσης,
προλαμβάνει έκτακτα περιστατικά και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή,
διασφαλίζει τον απαιτούμενο έλεγχο ποιότητας του παραγόμενου και καταναλώμενου νερού που με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου δεν πραγματοποιείται σε συνεχή βάση,
μειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού,
εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά,
ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλούμενου νερού που διαρρέει καθώς στις περιοχές που εστιάζει η παρούσα μελέτη παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και μη τιμολογούμενου νερού,
μειώσει την άσκοπα καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτεί η σημερινή λειτουργία του δικτύου, των γεωτρήσεων και των προωθητικών συγκροτημάτων,
μπορέσει να υιοθετήσει μια δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία,
σχεδιάζει την µελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος
εξασφαλίζει τα παραπάνω µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο και χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δε θα μετακυλήσει στους χρήστες του δικτύου (τελικούς καταναλωτές).
Ωφελούμενοι από τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος είναι όλοι οι αποδέκτες των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα οι κάτοικοι του δήμου, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι επισκέπτες.
Αν και θα προκύψει σημαντική ωφέλεια (πιο σημαντική από την προηγούμενη κατηγορία όσον αφορά την συνολική ωφέλεια προς την Κοινωνία) από τις ακόλουθες παραμέτρους λειτουργίας παρόλα αυτά εδώ δεν θα γίνει οικονομική αποτίμηση των ωφελειών παρά μόνον αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους:
Η έμμεση οικονομική ωφέλεια, προέρχεται από την:
Εξοικονόμηση νερού
Υδατικό Ισοζύγιο-Απώλειες νερού, και
Ποιότητα Νερού
Εκτίμηση υδρολογικών παραμέτρων ευρύτερης περιοχής υδροληψίας
Εξοικονόμηση νερού – καταναλισκόμενης ενέργειας παραγωγής. Η εξοικονόμηση νερού προκύπτει από την σωστή διαχείριση και λειτουργία του υδρευτικού συστήματος και από τον έλεγχο των διαρροών. Η εξοικονόμηση στην απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή της κατάλληλης ποσότητας νερού, προκύπτει από τον ορθό προγραμματισμό και τη διαχείριση της πίεσης του δικτύου. Εξαιτίας αυτού ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας στις διαδικασίες παραγωγής ύδατος, βελτιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την συνολική λειτουργία του συστήματος.
Έλεγχος Διαρροών: Το θέμα των διαρροών είναι λογικό να αποτελεί για το Δήμο πρώτη προτεραιότητα και συνδέεται με το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Εξαλείφοντας τις διαρροές, ο Δήμος βελτιστοποιεί την παραγωγή και διάθεση νερού, χωρίς να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα με υφάλμυρο νερό, αποτέλεσμα φαινομένων υπεράντλησης.
Βελτίωση ποιότητας: Το θέμα της βελτίωσης της ποιότητας του παρεχόμενου προς τους Δημότες νερού είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο και θα οδηγήσει σε σημαντικά έμμεσα οφέλη τόσο στο Δήμο όσο και στους Δημότες καθώς η συνεχής μέτρησης των φυσικοχημικών παραμέτρων στο εσωτερικό δίκτυο θα εξασφαλίσει μόνιμα νερό αποδεκτής ποιότητας και εντός των προβλεπόμενων Ευρωπαϊκών ορίων.
Εξοικονόμηση υδατικών πόρων: Μέσω της ορθολογικότερης λειτουργίας του δικτύου και της εξεληγμένης διαχείρισης πίεσης θα μειωθεί ο όγκος του καταναλούμενου νερού με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν υδατικοί πόροι και να σταματήσει η υπεράντληση που οδηγεί σε καταστροφή του υπεδάφους.
Προαγωγή της βιώσιμης χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθεσίμων υδατικών πόρων.
Διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και αποτροπή της περαιτέρω μόλυνσή τους.
Το διαχειριστικό σύστημα ύδρευσης του Δήμου Πάρου είναι αρκετά πολύπλοκο ως προς ο σύνολό του δεδομένου του πλήθους των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών και παράλληλα το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει μία αρκετά μεγάλη γεωγραφική έκταση που είναι δύσκολη και δύσχρηστη να ελεγχθεί.
Το σύστημα μεταφοράς και ποιοτικής επεξεργασίας για να ικανοποιεί το σύστημα διανομής με αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να ρυθμίζει τις ποσότητες άντλησης υπόγειων νερών, τα υδραγωγεία μεταφοράς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού. Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση αξιόπιστων μετρητικών συστημάτων.
Με την βελτίωση και τον έλεγχο της ποιότητας και της διανομής του πόσιμου νερού χάρη στην τηλε- εποπτεία και τηλε- έλεγχο του συστήματος διαχείρισης πόσιμου ύδατος, το εντεταλμένο προσωπικό λειτουργίας διαφόρων επιπέδων είναι σε θέση να δρομολογεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα τους κατάλληλους χειρισμούς που είναι ενταγμένοι στους επί μέρους και τους γενικούς στόχους του Δήμου (ασφάλεια, υδατοποιότητα, μειωμένο κόστος, κλπ.).
Επιπλέον στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τα επί μέρους κέντρα εποπτείας και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη των αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
Η τηλεμετρία παραμένει η βέλτιστη λύση διαχείρισης του διαχειριστικού συστήματος ύδρευσης του Δήμου Πάρου που έχει στόχο την δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών, την εξοικονόμηση νερού, να εξασφαλίζεται το Υδατικό Ισοζύγιο-Απώλειες νερού, την Ποιότητα του πόσιμου Νερού, την εκτίμηση των υδρολογικών παραμέτρων της ευρύτερης περιοχής υδροληψίας και την εξοικονόμηση στην απαιτούμενη ενέργεια.