• ΕΕΛ Μάρπησσας

  • ΕΕΛ Νάουσας

  • ΕΕΛ Παροικιάς

  • ΕΕΛ Μάρπησσας

  • ΕΕΛ Παροικιάς

Η ΔΕΥΑ λειτουργεί, ελέγχει και συντηρεί τρεις ΕΕΛ ( Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων) με ιδία μέσα και προσωπικό διασφαλίζοντας έτσι την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το έτος 2016 οι ΕΕΛ της επιχείρησης (Παροικίας, Νάουσας, Μάρπησσας) επεξεργάστηκαν συνολικά 718.831 m3 αστικών λυμάτων. Η απόδοση επεξεργασίας των εγκαταστάσεων είναι υψηλή με αποτέλεσμα να προστατεύεται πλήρως το θαλάσσιο οικοσύστημα που αποτελεί το χώρο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η βιολογική επεξεργασία και στις τρεις ΕΕΛ γίνεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος και πιο συγκεκριμένα με αυτήν του παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική απομάκρυνση θρεπτικών.

ΕΕΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

Λειτουργεί από το 2001 και επεξεργάζεται αστικά λύματα και βοθρολύματα της Δ.Ε. Παροικίας. Έχει κατασκευαστεί στη θέση Τηλέγραφος του Δ.Ε. Παροικίας σε απόσταση περίπου 1.500 m από τον οικισμό της Παροικίας. Η μονάδα σχεδιάστηκε για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 17.000 κατοίκων.Η σημερινή μέση ημερήσια παροχή λειτουργίας της ΕΕΛ είναι1.200 m3.

Για τη μεταφορά των λυμάτων από τη Δ.Ε. Παροικίας έχει κατασκευαστεί εξωτερικό δίκτυο που αποτελείται από:

  • Κεντρικό Αποχετευτικό αγωγό
  • Α/Σ Αγ. Κωνσταντίνου Q =200 m3/h
  • Α/Σ Ταχυδρομείου Q =600 m3/h
  • Α/Σ Κρωτήρι Q =450 m3/h

ΕΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

Λειτουργεί από το 1992 και επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της Δ.Ε. Νάουσας. Έχει κατασκευαστεί στη θέση Διαλισκάρι του Δ.Ε. Νάουσας σε απόσταση περίπου 3.500 m από τον οικισμό της Νάουσας. Η μονάδα σχεδιάστηκε για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 11.000 κατοίκων. Η σημερινή μέση ημερήσια παροχή λειτουργίας της ΕΕΛ είναι 1.050 m3

ΕΕΛ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

Λειτουργεί από το 1997 και επεξεργάζεται αστικά λύματα και βοθρολύματα των περιοχών Μάρπησσας, Αρχίλοχου, Λογαρά και Πίσω Λιβάδι.  Βρίσκεται στην περιοχή ‘Καμινάκι’ της Πάρου, 1,5 km από το κέντρο της Μάρπησσας εντός της περιοχής Natura 2000 – GR4220025.Η μονάδα σχεδιάστηκε για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 5.000 κατοίκων.Η σημερινή μέση ημερήσια παροχή λειτουργίας της ΕΕΛ είναι 304 m3.


Έχοντας ως σκοπό την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια έχει εκπονήσει προμελέτη με θέμα: «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίησή τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» η οποία αδειοδοτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Το συγκεκριμένο έργο  στοχεύει αφενός, στη βελτίωση τη λειτουργίας της υφιστάμενης ΕΕΛ Παροικιάς και στη μείωση της σπατάλης του πόσιμου νερού για τις αστικές ανάγκες του Δήμου Πάρου και αφετέρου στη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού για διάφορες αστικές – περιαστικές χρήσεις ή για άρδευση καλλιεργειών.

Επίσης,  η επιχείρηση βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης προμελέτης με θέμα:  «Διερεύνηση και αξιολόγηση πιθανών τρόπων διαχείρισης και διάθεσης της παραγόμενης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης»στο πλαίσιο της γενικότερης εφαρμοζόμενης πολιτικής – εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που στοχεύει στην επαναχρησιμοποίησή τους. Η σύστασης της ιλύος (υψηλή περιεκτικότητα σε αξιοποιήσιμα για το έδαφος θρεπτικά συστατικά) την καθιστά απόβλητο με υψηλή περιβαλλοντική αξία.