Επαναχρησιμοποίηση του νερού

Περιγραφή Μονάδος υπερδιήθησης (UF) του Β-Κ Παροικιάς

1.1.1. Γενικά

Η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων με υπερδιήθηση περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μονάδες:

 • υδροληψία από την έξοδο των δεξαμενών τελικής καθίζησης και δεξαμενή τροφοδότησης
 • προσθήκη κροκιδωτικών
 • υπερδιήθηση και απολύμανση
 • αποθήκευση επεξεργασμένων λυμάτων

Η μονάδα υπερδιήθησης θα τροφοδοτείται από την εκροή των δευτεροβάθμιων και σχεδιάζεται για τα παρακάτω χαρακτηριστικά εισόδου:
Μία τυπική ανάλυση του νερού που παράγεται δίνεται στο πίνακα που ακολουθεί :

Παραμετρος A’ Φαση Β’ Φαση
Μέση παροχή ανακτόμενου νερού [m3/d] 200 400
ΒΟD5 [mg/l] 25 25
COD [mg/l] 100 100
SS [mg/l] 25 25
TOC [mg/l] 10 10
 •  BOD5: ≤ 10 mg/l
 • SS: ≤ 2 mg/l
 • Θολότητα: ≤ 2 NTU
 • Ολικά κολοβακτηρίδια: ≤ 2 FC / 100 ml (για το 80% των δειγμάτων)
 • Ολικά κολοβακτηρίδια: ≤ 20 FC / 100 ml (για το 95% των δειγμάτων)

1.1.2. Χαρακτηριστικά μεγέθη

Κατά την υπεδιήθηση (ultrafiltration) τα δευτεροβάθμια λύματα διέρχονται από μεμβράνες κοίλης ίνας, με διάμετρο πόρων 0,01 μm. Η φορά διήθησης είναι από τα έξω προς τα μέσα. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 0,3-1,4bar. Κατά την διήθηση τα στερεά, καθώς επίσης και κύστες, ωοκύστες, οργανικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους, ιοί κτλ. συγκρατούνται στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης, ενώ το διαυγασμένο υγρό, απαλλαγμένο από τα στερεά και το μικροβιακό φορτίο αναρροφάται από το εσωτερικό της μεμβράνης. Τα στερεά απομακρύνονται από την επιφάνεια των μεμβρανών κατά την διαδικασία της αντίστροφης πλύσης και οδηγούνται μέσω του δικτύου στραγγιδίων στην είσοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Τα κύρια πλεονεκτήματα χρήσης μεμβρανών είναι τα ακόλουθα:

 • απομάκρυνση παρασίτων, βακτηριδίων και θολότητας
 • δυνατότητα επεξεργασίας με υψηλές συγκεντρώσεις αιωρουμένων στερεών
 • υψηλά ποσοστά ανάκτησης
 • χαμηλό ενεργειακό κόστος και κατανάλωση χημικών

Για το σχεδιασμό του συστήματος τροφοδοσίας των μεμβρανών πρέπει να ληφθεί υπόψη η διακοπτόμενη λειτουργία της υπερδιήθησης, δεδομένου ότι η παροχή τροφοδοσίας διακόπτεται για αντίστροφη πλύση, τον καθαρισμό συντήρησης και τον χημικό για χημικό καθαρισμό. Για το σχεδιασμό της μονάδας διήθησης γίνονται οι εξής υποθέσεις:

 • Ώρες λειτουργίας της μονάδας: 18 h/d
 • Πραγματικός χρόνος διήθησης: » 85%
 • Ειδική υδραυλική φόρτιση (flux): 55 lt/m2.h

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή στραγγιδιων είναι της τάξης του 10% της παροχής διαυγασμένου υγρού και προκειμένου να εξασφαλίζεται παροχή διαυγασμένων 200m3/d (400m3/d τη Β’ Φάση), η ημερήσια παροχή τροφοδότησης της μονάδας γίνεται για παροχή: 1,10x200m3/d = 220m3/d και η ωριαία παροχή ανέρχεται:  220m3/d ¸ 18h/d » 12,5 m3/h ή 25 m3/h (Β’ Φάση)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός χρόνος διήθησης ανέρχεται σε 85%, η απαιτούμενη επιφάνεια διήθησης ανέρχεται σε:

 • Α’ Φάση: 12,5 m3/d ¸ [85% x 55 lt/m2.h] » 270 m2
 • B’ Φάση: 25 m3/d ¸ [85% x 55 lt/m2.h] » 535 m2

Σε Α’ Φάση προβλέπεται η εγκατάσταση μίας συστοιχίας, που αποτελείται από δύο σειρές των δύο modules εκάστη. Συνεπώς η συνολική ενεργή επιφάνεια διήθησης ανέρχεται σε 2 x 2 x 72m2 = 288 m2 > 270 m2. Σε επόμενη φάση θα εγκατασταθεί μία ακόμη πανομοιότυπη συστοιχίας, ώστε η συνολική επιφάνεια διήθησης να ανέρχεται σε: 2 x [2 x 2 x 72m2] = 576 m2 > 535 m2.

1.1.3. Υδροληψία και δεξαμενή τροφοδότησης

Η εκροή από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης καταλήγουν σήμερα στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής επαφής. Θα κατασκευαστεί δεξαμενή τροφοδότησης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας ενεργού όγκου 200m3, έτσι ώστε το σύνολο της διερχόμενης παροχής να καταλήγει στη δεξαμενή τροφοδότησης και μόνο υπερχειλίζουσα παροχή (υπερβάλλουσα παροχή) να οδηγείται στην υφιστάμενη δεξαμενή επαφής.

Η δεξαμενή τροφοδότησης διαστασιολογείται για τη Β’ Φάση των έργων. Η δεξαμενή έχει διαστάσεις 6,00 x 7,00m, με βάθος υγρού 5,0m έχει ενεργό όγκο 210m3, που αντιστοιχεί στο 50% περίπου της μέσης παροχής Β’ Φάσης (400 m3/d).

Από τη δεξαμενή τροφοδότησης τα δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα, μέσω αντλιών θα οδηγούνται στη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, διαμορφώνεται φρεάτιο στο πυθμένα της δεξαμενής για την εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών τροφοδότησης. Σε πρώτη φάση εγκαθίστανται δύο (η μία εφεδρική) αντλία δυναμικότητας 12,5m3/h, ισχύος 5,5 kW, που θα ελέγχεται από ρυθμιστή στροφών (inverter). Μία παρόμοια αντλία θα εγκατασταθεί σε επόμενη φάση για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών. Οι αντλίες τροφοδοσίας θα ελέγχονται από ρυθμιστές στροφών (inverter), ώστε να διατηρείται σταθερή παροχή, υπό την συνεχή μέτρηση της πτώσης πίεσης από τα στοιχεία (modules) των μεμβρανών.

Στη δεξαμενή εγκαθίσταται ένας υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση του περιεχομένου της, καθώς και διακόπτης χαμηλής στάθμης για τον έλεγχο των αντλιών τροφοδότησης της μονάδας UF.

1.1.4. Τροφοδότηση της μονάδας UF

Κάθε γραμμή υπερδιήθησης (μία γραμμή για την Α’ Φάση και μία δεύτερη για τη Β’ Φάση) διαθέτει:

 • Διάταξη δοσομέτρησης κροκιδωτικού και στατικός αναμίκτης για τη βελτίωση της κροκίδωσης των αιωρούμενων στερεών
 • Ένα αυτοκαθαριζόμενο προφίλτρο (auto strainer) συνεχούς ροής, που λειτουργεί υπό πίεση
 • Μετρητής παροχής και πίεσης τροφοδοσίας για τον έλεγχο της διερχόμενης παροχής και της πίεσης που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 bar

Για την κροκίδωση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί θειικό αργίλιο με μέγιστη δόση 20 mg/l. Συνεπώς η μέγιστη δυναμικότητα δοσομέτρησης (ανά γραμμή) ανέρχεται σε: 12,5 m3/h x 0,02 » 0,3 kg/h ή 3 l/h. Εγκαθίστανται δύο αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 300 ml/h εκάστη. Σε επόμενη φάση θα εγκατασταθεί μία ακόμη παρόμοια αντλία. Η μέση δόση εκτιμάται σε 10mg/l, συνεπώς η ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 2 lt (Α΄Φάση) και 4 lt (Β’ Φάση). Το διάλυμα θα αποθηκεύεται σε δοχείο ενεργού όγκου 200 λίτρων, που επαρκεί για 50 περίπου ημέρες (Β’ Φάση).

Στη συνέχεια τα λύματα κάθε γραμμής διέρχονται από ένα αυτοκαθαριζόμενο προφίλτρο (auto strainer) συνεχούς ροής, που λειτουργεί υπό πίεση. Το διάκενο φίλτρανσης θα είναι μικρότερο από 200μm κατά μέγιστο. Το φίλτρο λειτουργεί υπό πίεση, είναι αυτοκαθαριζόμενο με βάση τη διαφορική πίεση. Η λειτουργία του είναι συνεχής ακόμη και κατά τη φάση αυτοκαθαρισμού. Η πλύση διαρκεί 15 έως 30 sec.

Σε κάθε γραμμή τροφοδοσίας, μετά το προφίλτρο, προβλέπονται όργανα συνεχούς μέτρησης παροχής και πίεσης τροφοδοσίας, ώστε, μέσω του PLC, να ελέγχονται τόσο η παροχή αλλά και η πίεση τροφοδοσίας προς κάθε γραμμή επεξεργασίας, πριν την τροφοδότηση των συστοιχιών διήθησης.

1.1.5. Μονάδα υπερδιήθησης

Κάθε γραμμή τροφοδοσίας (μία για τη Α’ Φάση και μία για τη Β’ Φάση) τροφοδοτεί μία συστοιχία μεμβρανών. Τα στοιχεία μεμβρανών, modules, είναι τοποθετημένα σε μεταλλικό πλαίσιο, και η παροχή κάθε συστοιχίας μοιράζεται στα στοιχεία (modules) μεμβρανών, μέσω σωληνώσεων και ηλεκτροπνευματικών βαλβίδων. Ο αυτοματισμός των ηλεκτροπνευματικών βαλβίδων ελέγχεται από τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου της μονάδας.

Η διατομή ενός κλώνου μεμβράνης κοίλης ίνας είναι όπως στο σχήμα και η φορά διήθησης είναι από έξω προς τα μέσα. Μία ομάδα από κλώνους κοίλων μεμβρανών εγκαθίσταται μέσα σε σωληνωτό περίβλημα,  ώστε να διαμορφωθεί το στοιχείο (module) μεμβράνης διήθησης. Μέσα στο σωληνωτό περίβλημα εισέρχονται τα ανεπεξέργαστα λύματα, ενώ τα διαυγασμένα εξέρχονται μέσω κατάλληλης διάταξης από το ένα ή/και τα δύο άκρα του περιβλήματος.

Ένα σύνολο modules μεμβρανών διαμορφώνει μία συστοιχία μεμβρανών διήθησης, που εγκαθίσταται σε ένα μεταλλικό πλαίσιο. Κάθε συστοιχία έχει συλλέκτη τροφοδοσίας προς τα επιμέρους modules, συλλέκτη τροφοδοσίας αέρα καθαρισμού, συλλέκτη νερών και αέρα κατά την διάρκεια της αντίστροφης πλύσης και συλλέκτη διαυγασμένων.

Για την υπερδιήθηση των λυμάτων προβλέπεται σε Α’ Φάση μίας συστοιχίας μεμβρανών αποτελούμενη από τέσσερα modules ενεργής επιφάνειας διήθησης 288m2. Σε επόμενη φάση θα εγκατασταθεί μία παρόμοια συστοιχία.


Κατά την διαδικασία υπερδιήθησης, τα λύματα εισέρχονται στα στοιχεία (modules) των μεμβρανών, μέσω ανοίγματος στο κάτω μέρος και εξέρχονται από το πάνω μέρος. Από εκεί, μέσω συλλέκτη, οδηγούνται προς την δεξαμενή αποθήκευσης. Στη σωληνογραμμή εξόδου κάθε συστοιχίας, που καταλήγει στη δεξαμενή καθαρών εγκαθίστανται:

 • Μετρητής πίεσης, ώστε να ελέγχεται διαφορική πίεση των μεμβρανών
 • Μονάδα απολύμανσης της εκροής με UV και
 • Μετρητής θολότητας, για να καταλήξει στην δεξαμενή αποθήκευσης & διάθεσης.

Από την έξοδο του καθαρού διηθήματος από τα UF, προβλέπεται και γραμμή τροφοδοσίας προς την δεξαμενή νερού αντίστροφης πλύσης (backwash), μέσω αυτόματης διάταξης (φλοτεροδιακόπτη), ώστε η δεξαμενή νερού πλύσης να έχει πάντα διαθέσιμο νερό για τις ανάγκες πλύσης των μεμβρανών.

1.1.5.1 Κύκλος διήθησης

Ο πλήρης κύκλος διήθησης σε κάθε συστοιχία διαρκεί περίπου στα 30 min. Η διαδικασία διήθησης διαρκεί περίπου 25min. Στη συνέχεια ακολουθεί η αντίστροφη πλύση των modules για 1 min περίπου και ο καθαρισμός των μεμβρανών με αέρα (air scrubbing) επίσης για ένα λεπτό. Ακολουθεί η εκκένωση των modules προς το δίκτυο στραγγιδίων και στη συνέχεια ξεκινάει ο νέος κύκλος διήθησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα θα λειτουργεί 18h/d, ο αριθμός κύκλων λειτουργίας ισούται με: 18h x 60min ¸ 30min/κύκλο = 36 κύκλοι / ημέρα. Το διαυγασμένο νερό οδηγείται σε δεξαμενή πλύσης όγκου 2m3, που εγκαθίσταται στο μεταλλικό πλαίσιο μαζί με τις μεμβράνες. Η υπερχειλίζουσα παροχή οδηγείται στη δεξαμενή καθαρών διερχόμενη από in line μονάδα UV.

1.1.5.2 Αντίστροφη πλύση

Ο κύκλος αντίστροφης πλύσης γίνεται σε κάθε συστοιχία χωριστά. Η αντλία πλύσης τροφοδοτεί με αντίστροφη ροή διηθημένα λύματα από την δεξαμενή νερού αντίστροφης πλύσης προς τις μεμβράνες, με δυναμικότητα περίπου 1,5 φορά τη παροχή της τροφοδοσίας διήθησης.

Για την αντίστροφη πλύση εγκαθίστανται δύο αντλίες (η μία εφεδρική), που ελέγχονται από inverter, δυναμικότητας 18,5 m3/h και ισχύος 7,5kW. Δεδομένου ότι η αντίστροφη πλύση λειτουργεί 60 sec / κύκλο, η απαιτούμενη ποσότητα νερού ανέρχεται σε 0,31m3 / κύκλο. Προβλέπεται δεξαμενή πλύσης όγκου 2m3, που επαρκεί για 6 περίπου πλύσεις. Η ποσότητα του νερού πλύσης που οδηγείται στα στραγγίδια ημερησίως ανέρχεται σε: (18,5m3/h /3.600) x 60sec x 36 κύκλοι/d = 11,10 m3/d.

Για τον καθαρισμό με αέρα απαιτούνται 6-9 Νm3/h ανά module. Εγκαθίστανται δύο (ο ένας εφεδρικός) φυσητήρες πλύσης δυναμικότητας 36 Νm3/h στα 400 mbar (3 kW).

Η παροχή του νερού πλύσης και του αέρα καθαρισμού ελέγχονται από μετρητές παροχής, ώστε να μην υπερβαίνουν το επιτρεπτά όρια των μεμβρανών.

1.1.5.3 Καθαρισμός Συντήρησης – TMC

Μία φορά την ημέρα προβλέπεται να γίνεται αυτόματα ο καθαρισμός συντήρησης των modules, που διαρκεί περίπου 25 min. Κατά τη διαδικασία αυτή τα modules των μεμβρανών εμποτίζονται με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (300 mg/l), το οποίο παραμένει εντός αυτών για χρονικό διάστημα 20 λεπτών, πριν ξεπλυθούν για να είναι έτοιμα προς κανονική λειτουργία. Μία φορά την εβδομάδα θα γίνεται μία επιπλέον παρόμοια διαδικασία, αλλά με χρήση διαλύματος κιτρικού οξέος (5.000 mg/l).

Το υποχλωριώδες νάτριο (12,5% σε ενεργό χλώριο) έχει μέση συγκέντρωση 146.000 mg/lt και δεδομένου ότι η αντλία πλύσης έχει δυναμικότητα 18,5m3/h, απαιτούνται [18.650l/h x 300 mg/l] ¸ 146.000mg/l » 38,5 l/h υποχλωριώδες νάτριο. Εγκαθίστανται δύο αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 40 lt/h @ 3bar. Η κατανάλωση NaOCl (ανά κύκλο TMC) ανέρχεται σε [0,34m3 x 300mg/l] ¸ 146.000mg/l » 0,7 lt / κύκλο TMC, συνεπώς η μηνιαία κατανάλωση σε 21 λίτρα (ένας κύκλος TMC / ημέρα). Εγκαθίσταται μία δεξαμενή NaOCl όγκου 100 λίτρων, που επαρκεί για περισσότερο από δύο μήνες, περιλαμβανόμενης και της κατανάλωσης για το χημικό καθαρισμό (25 λίτρα / μήνα).

Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα εξουδετέρωσης των νερών που αποβάλλονται στο δίκτυο στραγγιδίων μετά από τον καθαρισμό συντήρησης (TMC). Έτσι, σε περίπτωση που απαιτηθεί, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής των νερών τα οποία περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις υποχλωριώδους νατρίου σε δεξαμενή εξουδετέρωσης όγκου 1.000lt. Για την εξουδετέρωση – αποχλωρίωση χρησιμοποιείται μεταθειώδες νάτριο (sodium bisulphate, SBS) σε στοιχειομετρία 1,5 – 3,0 mg/l για κάθε 1mg/l ελεύθερο χλώριο. Εγκαθίσταται μία δεξαμενή αποθήκευσης SBS όγκου 100 λίτρων και δύο δοσομετρικές αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 20 lt/h @ 3bar για την τροφοδοσία του διαλύματος αποχλωρίωσης στην δεξαμενή εξουδετέρωσης. Μετά την εξουδετέρωση τα νερά από τον καθαρισμό συντήρησης (TMC) οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων.

Το διάλυμα κιτρικού οξέως (50% σε κιτρικό οξύ) έχει μέση συγκέντρωση 620.000 mg/lt και δεδομένου ότι η αντλία πλύσης έχει δυναμικότητα 18,5m3/h, απαιτούνται [18.650l/h x 5.000mg/l] ¸ 620.000mg/l » 150 l/h. Εγκαθίστανται δύο αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 150 lt/h @ 3bar. Η κατανάλωση κιτρικού οξέως (ανά κύκλο TMC) ανέρχεται σε [0,34m3 x 5.000mg/l] ¸ 620.000mg/l » 2,8 lt / κύκλο TMC με κιτρικό οξύ, συνεπώς η μηνιαία κατανάλωση είναι 11,5 λίτρα (ένας κύκλος TMC / βδομάδα). Εγκαθίσταται μία δεξαμενή κιτρικού οξέως όγκου 100 λίτρων, που επαρκεί για περισσότερο από 8 μήνες.

Οι δεξαμενές χημικών, μαζί με τις δοσομετρικές αντλίες εγκαθίσταται στο μεταλλικό πλαίσιο μαζί με τις μεμβράνες.

1.1.5.4 Χημικός καθαρισμός – CIP

Μία φορά το μήνα θα γίνεται χημικός καθαρισμός με συνεχή ανακυκλοφορία χημικού διαλύματος, κατάλληλης συγκέντρωσης. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 2-3 ώρες, όπου το χημικό διάλυμα κυκλοφορεί συνεχώς μέσα στα στοιχεία των μεμβρανών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κοίλων ινών. Η αντλία χημικού καθαρισμού αναρροφά από μία δεξαμενή χημικών και τροφοδοτεί με διάλυμα τα modules, το οποίο στη συνέχεια επιστρέφει στη δεξαμενή ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ανακυκλοφορία του χημικού διαλύματος μέσω των modules.

Η αντλία για το χημικό καθαρισμό (ανακυκλοφορία χημικών) ανέρχεται σε 12,5m3/h (ίδιας δυναμικότητας με την αντλία τροφοδότησης της συστοιχίας). Για το χημικό καθαρισμό χρησιμοποιείται NaOCl (με συγκέντρωση 3.000 mg/l).

Εγκαθίσταται μία δεξαμενή χημικού καθαρισμού όγκου 1.000 λίτρων, από την οποία θα αναρροφά η αντλία ανακυκλοφορίας χημικών.

Δεδομένου ότι η εμπορική συγκέντρωση του NaOCl είναι 12,5%, απαιτείται αραίωση 12,5 / 0,3 » 41,7, συνεπώς στο δοχείο χημικών γίνεται προσθήκη 1000lt ¸ 41,7 = 24 lt αρχικού διαλύματος. Στη συνέχεια γίνεται πλήρωση του δοχείου με βιομηχανικό νερό, ώστε να διαμορφώνεται διάλυμα συγκέντρωσης 3.000 ppm. Το δοχείο χημικών τροφοδοτείται από τη δεξαμενή και την αντλία NaOCl για το καθαρισμό συντήρησης (TMC). Η αντλία θα λειτουργεί 24 lt ¸ 40 lt/h » 36min.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, παρέχεται, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η δυνατότητα εξουδετέρωσης των νερών που αποβάλλονται μετά από τον CIP χημικό καθαρισμό και περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις υποχλωριώδους νατρίου. Για την αποχλωρίωση χρησιμοποιείται μεταθειώδες νάτριο (sodium bisulphate, SBS) το οποίο τροφοδοτείται από την δεξαμενή και την αντλία SBS για το καθαρισμό συντήρησης (TMC). Το διάλυμα SBS τροφοδοτείται στην δεξαμενή εξουδετέρωσης στην οποία συγκεντρώνονται και τα απόβλητα νερά μετά από τον CIP χημικό καθαρισμό . Μετά την εξουδετέρωση τους, τα απόβλητα νερά από τον CIP χημικό καθαρισμό οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων.

1.1.6. Απολύμανση

Τα διαυγασμένα λύματα καταλήγουν στη δεξαμενή καθαρών. Ανάντη της δεξαμενής καθαρών εγκαθίσταται μία in line μονάδα UV για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων. Το μικροβιακό φορτίο μετά τη μονάδα διήθησης εκτιμάται σε 103 FC/100ml.

Η μείωση των FC κατά την απολύμανση με UV απεικονίζεται από την κάτωθι κινητική Α΄ τάξης:

όπου

Ν/Ν0 = 1/1000

D = απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας

k = σταθερά, που λαμβάνεται ίση με 1,30 x 10-4 cm2/μWsec

Επιλύοντας τη παραπάνω σχέση, η απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας ανέρχεται σε 53,2 mWsec / cm2. Για το σκοπό αυτό στο καταθλιπτικό αγωγό της αντλίας διαυγών εγκαθίσταται μία μονάδα απολύμανσης UV in-με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Παροχή σχεδιασμού:  12,5m3/h
 • Μετάδοση UV ανά cm:  70%
 • Δόση UV (στο τέλος του χρόνου ζωής των λυχνιών):  80 mWsec/cm2
 • Aging factor:  0,85
 • Fouling factor:  0,85
 • Quartz transparency:  0,95

1.1.7.       Δεξαμενή καθαρών

Τα διαυγασμένα και απολυμασμένα λύματα, οδηγούνται στη δεξαμενή καθαρών, διαστάσεων 6,000×7,00m, ενεργού όγκου 215m3. Από τη δεξαμενή καθαρών αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα νερού επαναχρησιμοποίησης, ενώ παράλληλα προβλέπεται και διάταξη τροφοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων. Το πιεστικό συγκρότημα θα έχει δυναμικότητα 18m3/h στα 40m

Παρότι το αποθηκευόμενο νερό έχει ήδη απολυμανθεί με UV, προβλέπεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. μία ώρα την ημέρα) και τροφοδότηση της δεξαμενής καθαρών με υποχλωριώδες νάτριο, ώστε να εξασφαλίζεται υπολειμματική απολυμαντική δράση. Για το σκοπό αυτό στη δεξαμενή εγκαθίσταται και ένας υποβρύχιος αναδευτήρας, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ανάμιξη του NaOCl.

Η δεξαμενή θα διαθέτει υπερχείλιση υψηλής στάθμης, που θα οδηγεί την υπερχειλίζουσα παροχή στο φρεάτιο Φ34  του υποθαλάσσιου αγωγού.

Στη δεξαμενή καθαρών εγκαθίσταται ένας μετρητής στάθμης για τον έλεγχο λειτουργίας του πιεστικού συγκροτήματος, καθώς επίσης και δύο διακόπτες στάθμης (min – max) για τη προστασία του πιεστικού συγκροτήματος και την σήμανση συναγερμού.

1.1.8.  Εγκαθιστάμενος εξοπλισμός

Συνοπτικά για τη παραγωγή 200 m3/d διαυγασμένων λυμάτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Α’ Φάσης,  προβλέπεται η εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού.

(1)       Δεξαμενή τροφοδότησης:

 • Δύο υποβρύχιες αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 12,5m3/h @ 3bar (5,5 kW), που θα ελέγχονται από inverter
 • Ένας υποβρύχιος αναδευτήρας ισχύος 1,5 kW
 • Διακόπτης χαμηλής στάθμης τύπου πλωτήρα για τη προστασία της λειτουργίας των αντλιών

(2)       Τροφοδότηση μονάδας UF

 • Δοχείο κροκιδωτικού όγκου 200 λίτρων με μετρητή στάθμης
 • Δύο δοσομετρικές αντλίες κροκιδωτικού δυναμικότητας 300ml/h @ 3 bar
 • Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο (auto strainer) συνεχούς ροής, με διάκενο φίλτρανσης μικρότερο από 200μm, δυναμικότητας 12,5m3/h
 • Μετρητής παροχής νερού τροφοδοσίας
 • Δύο μετρητές πίεσης γραμμής τροφοδοσίας (ανάντη και κατάντη του φίλτρου)
 • Πιεσόμετρα

(3)       Μονάδα UF

 • Μονάδα UF μονταρισμένη σε μεταλλική βάση, που θα περιλαμβάνει:
 • Στοιχεία διήθησης ελάχιστης ενεργής επιφάνειας 270m2
 • Μετρητής θολότητας στη γραμμή διαυγασμένων
 • Δοχείο αντίστροφης πλύσης χωρητικότητας 2m3 με μετρητή στάθμης και υπερχείλιση προς τη δεξαμενή καθαρών
 • Δύο αντλίες πλύσης (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 18,5m3/h, ελεγχόμενη από inverter
 • Δύο μετρητές πίεσης γραμμής πλύσης
 • Δύο φυσητήρες πλύσης (ο ένας εφεδρικός) δυναμικότητας 36 Νm3/h @ 400 mbar, που ελέγχεται από inverter
 • Μετρητές πίεσης γραμμής αέρα
 • Μετρητής παροχής αέρα
 • Δοχείο NaOCl χωρητικότητας 100 λίτρων με μετρητή στάθμης
 • Δύο δοσομετρικές αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 40 lt/h @ 3bar, ελεγχόμενη από inverter
 • Δοχείο κιτρικού οξέως χωρητικότητας 100 λίτρων με μετρητή στάθμης
 • Δύο δοσομετρικές αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 150 lt/h @ 3bar ελεγχόμενη από inverter
 • Δοχείο SBS (sodium bisulphate) χωρητικότητας 100 λίτρων με μετρητή στάθμης
 • Δύο δοσομετρικές αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 20 lt/h @ 3bar ελεγχόμενη από inverter για την εξουδετέρωση κατά τη φάση TMC
 • Δύο (η μία εφεδρική) αντλίες ανακυκλοφορίας χημικών δυναμικότητας 12,5m3/h @ 3 bar, ελεγχόμενη από inverter
 • Μία δεξαμενή χημικών 1.000 λίτρων, με αναδευτήρα
 • Ένα δοχείο εξουδετέρωσης CIP (SBS: sodium bisulphate) χωρητικότητας 1.000 λίτρων με μετρητή στάθμης
 • Δύο δοσομετρικές αντλίες (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 20 lt/h @ 3bar ελεγχόμενη από inverter για την εξουδετέρωση κατά τη φάση CIP
 • Ένας επίτοιχος ανεμιστήρας δυναμικότητας 500m3/h

(4)       Δεξαμενή καθαρών:

 • Ένας υποβρύχιος αναδευτήρας ισχύος 1,5 kW
 • Μία μονάδα απολύμανσης με UV in line στη γραμμή τροφοδότησης της δεξαμενής καθαρών
 • Σύνδεση με τη δοσομετρική αντλία NaOCl από τη παρακείμενη χλωρίωση
 • Αντλία πλήρωσης υδροφόρου οχήματος δυναμικότητας 50m3/h @ 5m
 • Δύο διακόπτες στάθμης (min – max) στη δεξαμενή καθαρών
 • Ένας μετρητής στάθμης στη δεξαμενή καθαρών

Σε επόμενη Φάση προβλέπεται η εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού για τη παραγωγή 400m3/d τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων:

 • Μία ακόμη αντλία τροφοδότησης
 • Μία ακόμη αντλία κροκιδωτικού
 • Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
 • Μετρητές παροχής και πίεσης
 • Μονάδα UF μονταρισμένη σε μεταλλική βάση παρόμοια με αυτή της Α΄Φάσης

Μία ακόμη μονάδα απολύμανσης με UV in line στη γραμμή τροφοδότησης της δεξαμενής καθαρών