Η ΔΕΥΑΠ, εφαρμόζοντας πιστά τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, προχωρά 4 φορές το χρόνο σε δειγματοληψία στα σημεία εκροής των τριών Βιολογικών Καθαρισμών. Ειδικότερα, με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού, λαμβάνονται δείγματα του θαλασσινού νερού, καθώς και άμμου του πυθμένα, τα οποία αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για χημικές αναλύσεις. Έτσι, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται η άριστη λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των μονάδων.

Πιστοποιητικά Ανάλυσης

αρχεία PDF

ΕΕΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Δείγμα: Θαλασσινό Νερό Επιφάνειας – Θαλασσινό Νερό Βάθους – Ίζημα

ΕΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δείγμα: Θαλασσινό Νερό Επιφάνειας – Θαλασσινό Νερό Βάθους – Ίζημα

ΕΕΛ ΜΑΡΠΗΣΑΣ

Δείγμα: Θαλασσινό Νερό Επιφάνειας – Θαλασσινό Νερό Βάθους – Ίζημα