Προμήθεια υδροφόρου οχήματος

  • Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» & Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
  • Προϋπολογισμός: 198.400€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Η προμήθεια αυτή αναφέρεται σε υδροφόρο όχημα που προορίζεται για να καλύψει τη διάθεση επεξεργασμένου νερού για άρδευση χωρίς περιορισμούς σύμφωνα με την εγκεκριμένη προμελέτη του έργου: «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίησή τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αρ. πρωτ. 45370/28.07.2017 (ΑΔΑ:6Μ5ΕΟΡ1Ι-ΨΤ8). Παράλληλα, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλσιμού, θα χρησιμοποιηθεί για κάθε άλλο κοινωφελές σκοπό, όπως η συμμετοχή σε δράσεις πολιτικής προστασίας, πυρόσβεση κτλ