ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 500kW

  • Χρηματοδότηση:Δ.Ε.Υ.Α.Π.
  • Προϋπολογισμός: 620.000€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Το έργο αφορά:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 500 kW για ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) σε ιδιόκτητο χώρο της ΔΕΥΑ Πάρου. Το σύστημα θα αποτελείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες συνολικής ονομαστικής ισχύος 500 kW, που θα εγκατασταθούν σε σταθερές μεταλλικές βάσεις σε αγροτεμάχιο δίπλα στην ΕΕΛ Παροικιάς. Το παραγόμενο ρεύμα θα στέλνεται στον Η/Σ Μ/Σ της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού και θα συμψηφίζεται με το καταναλισκόμενο ρεύμα. Επίσης, η περίσσεια του ρεύματος θα στέλνεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και θα γίνεται εικονικός συμψηφισμός με τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας αφαλάτωσης Παρασπόρου.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 620.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 500.000,00€ και ΦΠΑ 120.000,00€).