Αντώνης Τρίτσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

  • Χρηματοδότηση:ΥΠΕΣ_ Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»_ΑΤ01
  • Προϋπολογισμός: 2.232.000€

Το έργο αφορά:

Η ΔΕΥΑ Πάρου, αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε αντίστοιχα έργα, ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου Αντιπάρου, τη σύνταξη μελέτης με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου και του φακέλου του έργου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠΕΣ. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 9547/2021_02-03-2022 απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών.
Με το παρόν έργο προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας για τον πλήρη έλεγχο, παρακολούθηση και τηλεχειρισμό όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων και σταθμών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου. Το σύστημα θα αποτελείται από σταθμούς που θα εγκατασταθούν στις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια, με τους κατάλληλους πίνακες ισχύος και διατάξεις αυτοματισμού. Παράλληλα, θα αντικατασταθούν και τα υφιστάμενα συμβατικά υδρόμετρα των καταναλωτών με νέας γενιάς ψηφιακούς υδρομετρητές. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον Δήμο να επιτύχει τον πλήρη έλεγχο των ποσοτήτων νερού που αντλούνται, την σωστή διαχείριση του δικτύου, τον περιορισμό των διαρροών με την δυνατότητα για άμεση και καθημερινή γνώση του ισοζυγίου του νερού. Δηλαδή, θα υπάρχει η δυνατότητα για άμεση πληροφορία σχετικά με το νερό που παράγεται από τις γεωτρήσεις ή την αφαλάτωση, το νερό που καταλήγει στις δεξαμενές και να γίνεται σύγκριση με το νερό που καταλήγει στις παροχές των καταναλωτών.
Έτσι, με την υλοποίηση του έργου, προσδοκούνται τα εξής άμεσα οφέλη:
– Πλήρης έλεγχος του Η/Μ εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου
– Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας νερού στο δίκτυο
– Αυτόματος έλεγχος και διαχείριση πιέσεων στο δίκτυο
– Ανίχνευση και περιορισμός διαρροών
– Αποτύπωση σωστού καθημερινού ισοζυγίου
– Βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης καταναλωτών