Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

 
Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος

Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 και Εθνικοί Πόροι του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», κωδικός ΟΠΣ: 5001668
Προϋπολογισμός: 1.892.156,58€

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» – άξονας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός: 1.265.000,00€

επεξεργασία λυμάτων

Χρηματοδότηση: INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Προϋπολογισμός: 994.300,36€

Κάτοψη έργων Βιολογικού Καθαρισμού Μάρπησσας

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – άξονας «Περιβάλλον», Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός: 6.990.800,00€

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 385.000€

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 275.000€

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρηματοδότηση: «ΠΔΕ-ΠΝΑ»
Προϋπολογισμός: 145.306,74€ + ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 1.960.000,00€ + ΦΠΑ

Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 999.500,00€ + ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 140.000,00€ + ΦΠΑ