Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης

  • Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» – άξονας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», Υπουργείο Εσωτερικών
  • Προϋπολογισμός: 1.265.000,00€

Το έργο αφορά:

α) Στην αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου διανομής ύδρευσης της Περιφεριακής οδού Παροικίας και την σύνδεση των δικτύων της νέας αφαλάτωσης με το δίκτυο απο την δεξαμενή Αγ. Υπακοής και
β) Στην εγκατάσταση σταθμών ελέγχου και παρακολούθησης σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάρου οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό μη ανταποδοτικού νερού με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση πίεσης, τη σύγκληση υδατικού ισοζυγίου και παράλληλα την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού.