Ύδρευσή

Δίκτυο Ύδρευσης

Πίνακες με αναλυτική αναγραφή των γεωτρήσεων, δεξαμενών και αντλιοστάσια προώθησης του νερού.

Τεχνικά Έργα Ύδρευσης

Προγραμματισμένα έργα ανά έτος.

Τηλεέλεγχος Δικτύων (Έλεγχος διαρροών)

Σχεδιαγράμματα από το σύστημα Τηλεέλεγχου Δικτύων.

Paros desalination

Αφαλάτωση

Μονάδα Αφαλάτωσης Νάουσας

Ποιότητα Πόσιμου Νερού

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να ελέγχεται – επισκευάζεται εντός δύο (2) ημερών από την δήλωση της και ανάλογα με την σοβαρότητά της.

Στατιστικά στοιχεία

Αριθμό υδρομέτρων, καταναλώσεις ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Κανονισμός Ύδρευσης

Θα προστεθεί σύντομα.