Γράφημα 1: Απεικονίζεται η κατανομή της κατανάλωσης του νερού σε κυβικά μέτρα ανά έτος συνολικά για όλο το νησί.

Γράφημα 2: Απεικονίζεται το πλήθος των υδρομετρητώνη ανά έτος συνολικά για όλο το νησί.