Ηπαροχή καθαρού πόσιμου νερού αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε Πολίτη. Σε ένα νησί όμως, όπως η Πάρος, το νερό δεν είναι δεδομένο. Η ΔΕΥΑΠ καταβάλει συνεχή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων σε αυτό το κοινωνικό αγαθό, φροντίζοντας για την ορθολογική χρήση των υδάτινων αποθεμάτων και αντιμετωπίζοντας άμεσα προβλήματα επάρκειας και βλάβες δικτύων.

Σε καθημερινή βάση, συντηρούνται και επεκτείνονται τα δίκτυα ύδρευσης, ελέγχονται και επισκευάζονται τα αντλιοστάσια, οι γεωτρήσεις και οι δεξαμενές. Παράλληλα επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης, των αντλιοστασίων του και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, για να διασφαλιστεί η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και των θαλασσών.

Ηποιότητα του νερού ελέγχεται με συνεχείς χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης, ενώ μέρος των αναλύσεων γίνεται και από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο. Ομοίως, ελέγχεται η ποιότητα των θαλασσίων υδάτων και της άμμου στα σημεία εκροής των Βιολογικών Καθαρισμών, τουλάχιστον 4 φορές το έτος όπως προβλέπει η Νομοθεσία.

ΗΔΕΥΑΠ αποτελεί σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη της Οικονομίας του νησιού, καθώς ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της μεταφέρονται ξανά στην τοπική κοινωνία μέσω αγορών και προμηθειών. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει προγραμματίζει και υλοποιεί έργα που θα στηρίξουν στρατηγικά την ανάπτυξη της «βιομηχανίας» του τόπου μας, που είναι ο Τουρισμός.

Το νερό είναι πολύτιμο, δεν είναι αστείρευτο και η εξοικονόμησή του είναι υποχρέωση όλων μας. Η παροχή καθαρού νερού και η προστασία του Περιβάλλοντος δεν είναι απλή υπόθεση, ειδικά σε ένα πολύπλοκο και αχανές δίκτυο όπως αυτό της Πάρου. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΠ, έχοντας βαθιά συναίσθηση της ευθύνης και της σημαντικότητας του έργου που καλείται να διεκπεραιώσει, θα συνεχίσει τις άοκνες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων την Επιχείρησης.

Νικόλαος Καραμανές
Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Π.