Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάρου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής υδροδότησης του νησιού, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων υδατικών πόρων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος με την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των ΒΙΟ.ΚΑ.

Καλείται να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνεχώς αυξανόμενη οικιστική ανάπτυξη του νησιού, καθώς και την αύξηση του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού που αυτή συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τη μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Εκπονεί μελέτες, κατασκευάζει, επισκευάζει, επεκτείνει και συντηρεί τα δίκτυα ύδρευσης, τις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια ολόκληρου του νησιού, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές της.

Ελέγχει την ποιότητα του νερού με σύγχρονα μέσα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο εργαστήριο ποιότητας και ελέγχου της Επιχείρησης καθώς και σε διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια.

Διαθέτει και συντηρεί εκτεταμένο και συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης, 17 αντλιοστάσια αποχέτευσης, καθώς και 3 μονάδες Βιολογικών Καθαρισμών που εξασφαλίζουν δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού, προφυλάσσοντας το νησί από σημαντικά προβλήματα περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Στην προσπάθεια μας για συνεχή εξέλιξη και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, θεωρούμε απαραίτητη τη στήριξη των καταναλωτών μας μέσω της ορθής διαχείρισης του νερού και την αποφυγή άσκοπων και υπερβολικών καταναλώσεων.
Το νερό είναι πολύτιμο και η προστασία του…..υποχρέωση όλων μας!

Μπαφίτης Γεώργιος
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π.