Μελέτες αντλιοστασίων και δικτύων συλλογής & μεταφοράς λυμάτων προς τον ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου για την αποχέτευση των περιοχών Καλάμι και Κρωτήρι

  • Χρηματοδότηση:«ΠΔΕ-ΠΝΑ»
  • Προϋπολογισμός:145.306,74€ + ΦΠΑ

Στην Παροικιά της Πάρου λειτουργεί εύρυθμα ο Βιολογικός Καθαρισμός (ΒΙΟ.ΚΑ.) τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ έχουν δρομολογηθεί τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισής του με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Η περιοχή της Παροικιάς διαθέτει δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων προς τον ΒΙΟ.ΚΑ, με υφιστάμενα τρία αντλιοστάσια. Κρίνεται επιτακτική η δρομολόγηση νέων έργων, με σκοπό τόσο την αντιμετώπιση κάποιων λειτουργικών προβλημάτων των υφιστάμενων έργων, όσο και την αποχέτευση των περιοχών του Καλαμίου και του Κρωτηρίου. Τα θέματα που εντοπίζονται αφορούν:
• Στην ανάγκη μεταφοράς του υφιστάμενου αντλιοστασίου στην περιοχή Τζουγανάτο, το οποίο πλέον βρίσκεται πλησίον μεγάλων και πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων (με μεγάλο όγκο υγρού θαλάμου και συνεπώς μεγάλου χρόνου παραμονής των λυμάτων και δημιουργίας σηπτικών συνθηκών και οσμών, υψηλό λειτουργικό κόστος για απόσμηση λόγω του μεγάλου όγκου).
• Στην ανάγκη κατάργησης του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού του εν λόγω αντλιοστασίου. Λόγω της μεγάλης ανοικοδόμησης στην περιοχή, ο αγωγός διέρχεται πια εξ’ ολοκλήρου μέσα από ιδιοκτησίες (με ιδιωτικές κατοικίες ή με ξενοδοχειακές μονάδες), με συχνές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους.
• Στην ανάγκη παροχέτευσης επιπλέον περιοχών, όπως την περιοχή του Καλαμίου και του Κρωτηρίου, δεδομένης της επάρκειας της δυναμικότητας του ΒΙΟ.ΚΑ. να παραλάβει και τις επιπλέον παροχές και ρυπαντικά φορτία.
Τα νέα έργα θα περιλαμβάνουν:
1) Κατασκευή βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Καλάμι και σύνδεση στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο την Παροικιάς, στο ύψος του Ναυτικού Ομίλου στην παραλία, που υπάρχει ήδη δίκτυο.
2) Κατασκευή βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Κρωτήρι, μία περιοχή που αναπτύσσεται ραγδαία, με ξενοδοχειακές κυρίως μονάδες, με δύο-τρεις διαφορετικούς κλάδους.
3) Κατασκευή τριών νέων αντλιοστασίων: (Α/Σ 1 που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο αντλιοστάσιο στην περιοχή Τζουγανάτο, Α/Σ 2 κεντροβαρικά των οικισμών και Α/Σ 3 δυτικά του Καλαμίου) με κατασκευή αντίστοιχων νέων καταθλιπτικών αγωγών. Στο ΑΣ 1 θα καταθλίβει στο Α/Σ 2, το οποίο θα οδηγεί τα λύματα στο ΒΙΟ.ΚΑ. Το Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου είναι άμεσης ανάγκης. Η ανυπαρξία δικτύου αποχέτευσης δημιουργεί πρόβλημα διαχείρισης των ακαθάρτων, που επιβαρύνει τους πολίτες με συχνή εκκένωση των βόθρων και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των υπογείων υδάτων.
Η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς του Καλαμίου και του Κρωτηρίου ικανοποιεί τις προσδοκίες ετών και τυγχάνει της αποδοχής των κατοίκων, καθώς θα οδηγήσει σε περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής με την επεξεργασία των λυμάτων των εν λόγω οικισμών και θα αντιμετωπιστούν και τα χρόνια, λειτουργικά προβλήματα από την λειτουργία του αντλιοστασίου στην περιοχή Τζουγανάτο και του καταθλιπτικού του αγωγού.
Με την υλοποίηση του έργου η περιοχή μελέτης θα έχει εναρμονισθεί με την ισχύουσα (Εθνική και Κοινοτική) νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το έργο θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα, η μελέτη αποχέτευσης εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο διαχείρισης των λυμάτων, έπειτα από την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997. Α/Σ 3 θα καταθλίβει τα λύματα στο ΒΙΟ.ΚΑ. με ξεχωριστό καταθλιπτικό αγωγό

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ