Μονάδα Αφαλάτωσης Νάουσας

Η μονάδα αφαλάτωσης της Νάουσας Πάρου εγκαταστάθηκε το έτος 2002, λειτουργεί με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και επεξεργάζεται μέρος του ποταμού του χωριού.

Η δυναμικότητα της μονάδος είναι 1200 κ.μ ημερησίως και έχει ανάκτηση 62,5 %.

Τα στάδια της επεξεργασίας είναι τα παρακάτω:

Στάδιο Προκατεργασίας

  •  Προώθηση µε αντλίες του προς επεξεργασία νερού
  •  Φίλτρανση µε πολυστρωµατικά φίλτρα θολότητας
  •  Σύστηµα δοσοµέτρησης αντικαθαλατωτικού
  •  Τελική φίλτρανση µε φίλτρα ασφαλείας

Στάδιο κύριας επεξεργασίας

  • Aφαλάτωση του υφάλμυρου νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης ώσµωσης.
  • Μονάδα χηµικού καθαρισµού και έκπλυσης των µεµβρανών.

Στάδιο μετακατεργασίας

  • Τελική επεξεργασία, µε σκοπό την παραγωγή νερού ποιότητας πόσιµου.
  • Σύστηµα µεταχλωρίωσης.
  • Προσωρινή αποθήκευση πόσιµου νερού

Τέλος το τελικό παραγόμενο νερό μεταφέρεται στην δεξαμενή της Νάουσας (θέση Άγιος Γεώργιος) με την βοήθεια των αντλιών διανομής.

Μονάδα Αφαλάτωσης Παροικιάς

Στην περιοχή Πέπονας της Δ.Κ. Παροικίας έχουν εγκατασταθεί δύο συστήματα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης με δυναμικότητα 2.500κ.μ./ημέρα πόσιμου νερού.

Έπειτα από την δημοπράτηση του έργου “Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας Αφαλάτωσης Παροικίας Πάρου” τον Οκτώβριο του 2017, αναμένεται σύντομα η λειτουργιά της μονάδας και η ένταξη της στο δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας λύση στα προβλήματα υδροδότησης που προκύπτουν κυρίως το διάστημα της θερινής περιόδου.