Μονάδα Αφαλάτωσης Νάουσας

Η μονάδα αφαλάτωσης της Νάουσας Πάρου εγκαταστάθηκε το έτος 2002, λειτουργεί με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και επεξεργάζεται μέρος του ποταμού του χωριού.

Η δυναμικότητα της μονάδος είναι 1200 κ.μ ημερησίως και έχει ανάκτηση 62,5 %.

Τα στάδια της επεξεργασίας είναι τα παρακάτω:

Στάδιο Προκατεργασίας

  •  Προώθηση µε αντλίες του προς επεξεργασία νερού
  •  Φίλτρανση µε πολυστρωµατικά φίλτρα θολότητας
  •  Σύστηµα δοσοµέτρησης αντικαθαλατωτικού
  •  Τελική φίλτρανση µε φίλτρα ασφαλείας

Στάδιο κύριας επεξεργασίας

  • Aφαλάτωση του υφάλμυρου νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης ώσµωσης.
  • Μονάδα χηµικού καθαρισµού και έκπλυσης των µεµβρανών.

Στάδιο μετακατεργασίας

  • Τελική επεξεργασία, µε σκοπό την παραγωγή νερού ποιότητας πόσιµου.
  • Σύστηµα µεταχλωρίωσης.
  • Προσωρινή αποθήκευση πόσιµου νερού

Τέλος το τελικό παραγόμενο νερό μεταφέρεται στην δεξαμενή της Νάουσας (θέση Άγιος Γεώργιος) με την βοήθεια των αντλιών διανομής.