Ποιοτικός Έλεγχος

Η ΔΕΥΑ Πάρου διενεργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους όλους τους προβλεπόμενους δειγματοληπτικούς ελέγχους για το πόσιμο νερό σε συνεργασία με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια βάση της νομοθεσίας και σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2 /2600/2001 « περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης είναι πόσιμο ,πολύ καλής ποιότητας ως προς τη μικροβιολογική και χημική σύστασή του ενώ εμφανίζει μέτρια προς υψηλή σκληρότητα η οποία αποδίδεται στις υδρογεωλογικές συνθήκες του νησιού.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ έχει εγκαταστήσει 5 συστήματα διανομής νερού με κερματοδέκτη η προπληρωμένη κάρτα, τα οποία εφαρμόζοντας την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης επεξεργάζονται το νερό του δικτύου και απομακρύνουν μέρος της σκληρότητας παρέχοντας έτσι άριστης ποιότητας μαλακό νερό στους καταναλωτές.

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά περιοχή