Ποιοτικός Έλεγχος

Η ΔΕΥΑ Πάρου διενεργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους όλους τους προβλεπόμενους δειγματοληπτικούς ελέγχους για το πόσιμο νερό σε συνεργασία με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια βάση της νομοθεσίας και σύμφωνα με την ΚΥΑ  Γ 1(δ) / Γ Π οικ.67322/2017 « περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Η ΔΕΥΑ Πάρου συμμετέχει επίσης στην ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Ένωση των ΔΕΥΑ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του πόσιμου νερού μέσα από τον ιστότοπο  https://edeya.gr

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης είναι πόσιμο ,πολύ καλής ποιότητας ως προς τη μικροβιολογική και χημική σύστασή του ενώ εμφανίζει μέτρια προς υψηλή σκληρότητα η οποία αποδίδεται στις υδρογεωλογικές συνθήκες του νησιού.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ έχει εγκαταστήσει 5 συστήματα διανομής νερού με κερματοδέκτη η προπληρωμένη κάρτα, τα οποία εφαρμόζοντας την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης επεξεργάζονται το νερό του δικτύου και απομακρύνουν μέρος της σκληρότητας παρέχοντας έτσι άριστης ποιότητας μαλακό νερό στους καταναλωτές.

Μία τυπική ανάλυση του νερού που παράγεται δίνεται στο πίνακα που ακολουθεί :

Κατιόντα (mg/l) Ca ⁺⁺ Mg ⁺⁺ K⁺ Na ⁺ NH₄⁺
42 8 1 22 <0.025
Ανιόντα   ( mg/l ) Cl ⁻ HCO₃⁻ SO₄⁻ NO₃⁻ NO₂⁻
50 135 14 5    0
Ολική Σκληρότητα  σε mg/l CaCO₃  150
Αγωγιμότητα  400μS/cm ( 25⁰C )
PH  7.3
Στερεό υπόλειμμα ( 180 ⁰C )  250ppm

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά περιοχή