Πίνετε το νερό της ΔΕΥΑΠ

Ποιοτικός Έλεγχος

Η ΔΕΥΑ Πάρου διενεργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους όλους τους προβλεπόμενους δειγματοληπτικούς ελέγχους για το πόσιμο νερό σε συνεργασία με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια βάση της νομοθεσίας και σύμφωνα με την ΚΥΑ  Γ 1(δ) / Γ Π οικ.67322/2017 « περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Η ΔΕΥΑ Πάρου συμμετέχει επίσης στην ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Ένωση των ΔΕΥΑ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του πόσιμου νερού μέσα από τον ιστότοπο  https://edeya.gr

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης είναι πόσιμο ,πολύ καλής ποιότητας ως προς τη μικροβιολογική και χημική σύστασή του ενώ εμφανίζει μέτρια προς υψηλή σκληρότητα η οποία αποδίδεται στις υδρογεωλογικές συνθήκες του νησιού. Βρείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νερό της βρύσης.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ έχει εγκαταστήσει 5 συστήματα διανομής νερού με κερματοδέκτη η προπληρωμένη κάρτα, τα οποία εφαρμόζοντας την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης επεξεργάζονται το νερό του δικτύου και απομακρύνουν μέρος της σκληρότητας παρέχοντας έτσι άριστης ποιότητας μαλακό νερό στους καταναλωτές.

Μία τυπική ανάλυση του νερού που παράγεται δίνεται στο πίνακα που ακολουθεί :

Κατιόντα (mg/l) Ca ⁺⁺ Mg ⁺⁺ K⁺ Na ⁺ NH₄⁺
42 8 1 22 <0.025
Ανιόντα   ( mg/l ) Cl ⁻ HCO₃⁻ SO₄⁻ NO₃⁻ NO₂⁻
50 135 14 5    0
Ολική Σκληρότητα  σε mg/l CaCO₃  150
Αγωγιμότητα  400μS/cm ( 25⁰C )
PH  7.3
Στερεό υπόλειμμα ( 180 ⁰C )  250ppm

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά περιοχή

Μετρήσεις ραδιενέργειας

Έλεγχος ραδιενέργειας Η ΔΕΥΑ Πάρου σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας πραγματοποιεί μετρήσεις ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ .αριθμ. Π/112/1057/2016/01.02.16 (Β’241/2016)  για τη « Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου ,της 22ας Οκτωβρίου 2013». Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι το νερό του δικτύου υδρευσης της ΔΕΥΑΠ είναι πλήρως απαλλαγμένο από ραδιενεργές ουσίες.

Πιστοποιητικά Αναλύσεων Ραδιενέργειας

Πιστοποιητικά Αναλύσεων Ραδιενέργειας ανά δημοτικό διαμέρισμα