Τηλεέλεγχος Δικτύων (Έλεγχος διαρροών)

  • Τηλεέλεγχος ενός αντλιοστασίου ύδρευσης

  • Τηλεέλεγχος μιας δεξαμενής

Το 2016 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ένα σημαντικό έργο για την ΔΕΥΑΠ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα τηλελέγχου, τηλεχειρισμού των μονάδων του δικτύου και ελέγχου διαροοών Ύδρευσης, αξίας περίπου 2.000.000€, χρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς Πόρους. Το σύστημα έχει 30 σταθμούς ελέγχου και διαχειρίζεται όλες τις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια. Επίσης, υπάρχουν 10 σταθμοί που μετρούν την πίεση και την παροχή του δικτύου και αναγνωρίζουν πιθανές διαρροές.

Μέσω  του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος ελέγχου και διαχείρισης των δικτύων,  είναι εφικτή η έγκαιρη αναγνώριση βλαβών και διαρροών,  η οργάνωση της συντήρησης και των επεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών και η μεγάλη εξοικονόμηση σε υλικά, ανθρώπινούς πόρους και, το σημαντικότερο, σε νερό.