Χρηματοδότηση: «ΕΣΠΑ 2014-2020»
Προϋπολογισμός: 1.750.000,00€

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020-ΠΝΑ
Προϋπολογισμός: 740.000€