Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 385.000€

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 275.000€

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρηματοδότηση: «ΠΔΕ-ΠΝΑ»
Προϋπολογισμός: 145.306,74€ + ΦΠΑ