ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣ ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προϋπολογισμός: 950.000€

Φωτοβολταϊκός σταθμός Πάρος

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 500 kW με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στο Κρωτήρι Παροικίας».

Φωτοβολταϊκός σταθμός Πάρος