Η ΔΕΥΑΠ προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού, η τοποθέτηση των οποίων έγινε πριν από λίγες ημέρες. Η μία τοποθετήθηκε στις Λεύκες, δίπλα στο Κοινοτικό μέγαρο και η δεύτερη στην παραλία της Παροικιάς, απέναντι από τα ΕΛ.ΤΑ.

Εγκατάσταση νέας γεώτρησης για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών των αγροτών του ΤΟΕΒ στη Νάουσα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα2ο: Αναπροσαρμογή τέλους απόρριψης βοθρολυμάτων στο ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς.

Θέμα3ο: Αναπροσαρμογή τιμής χρέωσης κ.μ. νερού σε περιπτώσεις μειώσεων εξαιτίας αφανών διαρροών.

Θέμα4ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μελετών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2018.

Θέμα5ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α , του ν. 4412/2016).

Θέμα6ο: Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία.

Θέμα7ο:Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Κυκλάδων.

Θέμα8ο: Ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας του κ. Σαρρή Ιωάννη.

Θέμα9ο: Παραγραφή οφειλής στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. λόγω θανάτου του οφειλέτη.

Θέμα10ο: Εξέταση απολογίας καταναλωτή της Δ.Ε.Υ.Α.Π. μετά τον εντοπισμό παράνομης σύνδεσης.

Θέμα11ο: Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος