Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, και ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑΠ
Προϋπολογισμός: 4.410.000 €